Lost Identity Card

परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. 
दर्जा   नामथर   हराएको स्थान   हराएको मिति 
कार्यरत स्थान   प्रकाशित मिति              कैफियत 
 १.  प्रसनि रबि आचार्य म्याग्दी देखि पोखरा आउने क्रममा २०७७।१०।१८ जिप्रका कास्की २०७७।११।११ हराएको

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरिन्छ ।