Lost Identity Card

परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. 
दर्जा   नामथर   हराएको स्थान   हराएको मिति 
कार्यरत स्थान   प्रकाशित मिति              कैफियत 
 १.            

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरिन्छ ।