समुदाय प्रहरी साझेदारी

समिति गठन 

सि.नं. समिति गठन संख्या
जिल्ला समिति ११
पालिका समिति ८५
वडा समिति ७५९
टोल समिति १२५९
विद्यालय समिति १२४२
जम्मा ३३५६

कार्यक्रमहरु

सि.नं. कार्यक्रम संख्या
सामुदायिक कार्यक्रम ४०८२
विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम १५६२
प्रहरी संग १ (एक) दिन कार्यक्रम १६३
PSA प्रशारणका लागि LED TV जडान १६
प्रहरी कार्यक्रम प्रशारणका लागि FM/Radio संग सम्झौता (MOU) १७
पदाधिकारीलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन ११११
Anti-Ragging/Bullying कार्यक्रम ३२१
अस्पताल/स्वास्थ्य संस्था सरसफाई कार्यक्रम २५४

मिति २०७५।०७।११ गतेदेखी २०७७।०६।३० गतेसम्म ।